PHO_BIKE_90_RE_250-EXC-TPI-SIXDAYS-MY21_#SALL_#AEPI_#V1