PHO_BIKE_90_RE_500-EXC-F-SIXDAYS-MY21_#SALL_#AEPI_#V1