PHO_BIKE_90_RE_MY24-KTM-150-EXC-90-Right_#SALL_#AEPI_#V1