PHO_BIKE_90_RE_MY24-KTM-300-EXC-SixDays-90-RIght_#SALL_#AEPI_#V1