PHO_BIKE_90_RE_MY24-KTM-450-EXC-F-SixDays-90-Right_#SALL_#AEPI_#V1