PHO_BIKE_DET_ktmX-65-ADJUSTABILITY_#SALL_#AEPI_#V1