PHO_BIKE_DET_MY24-KTM-50-SX-90-adjustability_#SALL_#AEPI_#V1